OBCHODNÍ PODMÍNKY
A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Finanční svoboda, s.r.o
Sokolská tř. 1263/24
Ostrava 70200

: 02928124
DIČ: CZ02928124

Jsme plátci DPH. 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58938

Číslo účtu: 8888999916/5500
IBAN: CZ69 5500 0000 0088 8899 9916
BIC: RZBCCZPP

Pro poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese financnirodina.cz

Kontaktní údaje firmy Finanční svoboda, s.r.o.

Kontaktní adresa: Sokolská tř. 1263/24, 702 00, Moravská Ostrava a Přívoz

Kontaktní telefon: +420 775 274 293

Kontaktní email: ahoj@finrodina.cz


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách „financnirodina.cz“ provozovaných společností Finanční svoboda s.r.o., se sídlem  Sokolská tř. 1263/24, Ostrava, 70200, IČ 02928124, DIČ CZ02928124 zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 58938 u Krajského soudu v Ostravě

dále jen „FINANČNÍ SVOBODA”), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FINANČNÍ SVOBODA, a kupujícího (dále také jako „zákazník”, „spotřebitel” nebo "klient"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem , ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

  1. „Spotřebitelská smlouva” je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  2. „Prodávající” je FINANČNÍ SVOBODA. FINANČNÍ SVOBODA je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující”. 
  4. Pojmem "Klientské balíčky" se rozumí předplacená služba pro klienty v rámci finančního poradenství jako např. bezplatné konzultace s finančními odborníky, snížené vstupní poplatky u investic, zpracování administrativy v rámci finančních produktů, zpracování finančního plánu pro klienta apod.

KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, typ služby, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující může využívat smlouvy ve vybraném klientské balíčku od chvíle, kdy peníze dorazí na účet společnosti a společnost se zavazuje k poskytnutí těchto služeb od téhož data.

Závazek kupujícího je započat od objednávky, služby může klient využívat ode dne přijetí příslušné hrazené částky. Závazek trvá minimálně jeden kalendářní rok od data zakoupení dané služby.

Platba proběhne bankovním převodem – na webu skrze objednávkový a fakturační systém FAPI . Kupující hradí cenu v okamžik, kdy se rozhodne službu využívat. Služba je kupujícímu zpřístupněna dnem provedení platby, resp. při přijetí platby na účet společnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu výrobku nebo v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 1829 OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Toto ustanovení OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1829 OZ od smluv, vymezených v § 1837 OZ.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Oznámení reklamace je možné podat telefonicky a e-mailem osobám, které jsou uvedeny na webových stránkách, oznámení o reklamaci je možné podat také písemně na adresu sídla firmy. V reklamaci musí být jasně uvedeno, jaké služby nebo zboží jsou reklamovány a z jakého důvodu.

Klientské balíčky mají charakter služby, proto nelze tuto službu hmotně dopravit na adresu klienta nebo sídlo společnosti. Reklamaci nelze uplatnit za předpokladu, že jsou poskytované služby řádně poskytovány dle popisu daných služeb. Spotřebitel bude informován o vyřízení reklamace primárně a stabilně e-mailem, popř. písemně poštou a e-mailem. V některých případech i telefonicky.

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy nejdříve po roce uzavření smlouvy bez nároku na vrácení uhrazené částky. Spotřebitel také může odstoupit od kupní smlouvy s nárokem vrácení poměrné uhrazené částky za službu, je-li mu uznána reklamace za tuto službu. Společnost je oprávněna odstoupit od kupní společnosti v měsíc, kdy spotřebitel neuhradil příslušnou částku do 10. dne v téže měsíci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce služby má spotřebitel možnost pročíst si údaje a informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování společností a dalších správců dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který je platný od 25.5.2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů anebo také GDPR).

Přístup na webové stránky prodávajícího může být z jeho strany podmíněn poskytnutím některých osobních údajů zákazníka. V takovém případě bude FINANČNÍ SVOBODA s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít FINANČNÍ SVOBODA využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Kupující vyplněním a zasláním objednávky zboží souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů po dobu 2 let (v případě prodloužené záruky – po její dobu) od převzetí zboží v rozsahu objednávky zboží společností FINANČNÍ SVOBODA, která je správcem (dále jen „Správce”) a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely plnění kupní smlouvy a dále pro účely plnění záruky za vady.

Zasláním objednávky kupující dále souhlasí s tím, aby správce zpracoval osobní údaje v rozsahu objednávky pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb správce a jeho obchodních partnerů, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas pro marketingové účely je udělován dobrovolně na dobu maximálně 10 let avšak může být kdykoli ze strany kupujícího písemně odvolán na adrese info@financnisvoboda.cz

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, správce tímto výslovně informuje, že kupující má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. V případě, že správce zpracovává nepřesné osobní údaje nebo má-li kupující jiné pochybnosti týkající se narušení jeho soukromí a osobního života či výše uvedeného zákona, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

KUPNÍ CENA

Ceny uvedené na webových stránkách financnirodina.cz jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2018

SOUBORY COOKIES A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Nápověda k blokování cookies:

ÚČEL POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme , kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely sledování Vašich preferencí jako návštěvníků našich webových stránek.

Na našich stránkách využíváme soubory cookies následujících služeb:

  • AdWords
  • Google Analytics
  • Facebook