OBCHODNÍ PODMÍNKY
A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Finanční svoboda, s.r.o
Sokolská třída 1263/24
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

: 02928124
DIČ: CZ02928124

Jsme plátci DPH. 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58938

Číslo účtu: 8888999916/5500
IBAN: CZ69 5500 0000 0088 8899 9916
BIC: RZBCCZPP

Pro poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese financnirodina.cz

Kontaktní údaje firmy Finanční svoboda, s.r.o.: 

Kontaktní adresa: Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní telefon: +420 775 274 293

Kontaktní email: info@financnisvoboda.cz


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb na internetových stránkách „financnirodina.cz“ provozovaných společností Finanční svoboda s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02928124, DIČ CZ02928124 zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 58938 u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „FINANČNÍ SVOBODA”), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FINANČNÍ SVOBODA, a kupujícího. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

 1. „Spotřebitelská smlouva” je smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující, který je spotřebitelem, a na druhé straně prodávající.
 2. „Prodávající” je FINANČNÍ SVOBODA. FINANČNÍ SVOBODA je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. „Kupujícím” je zákazník našeho internetového obchodu www.financnirodina.cz. Kupujícím může být spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. s) zákona o ochraně spotřebitele, dále podnikatel, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Pojmem "Klientské balíčky" se rozumí předplacená služba pro kupující v rámci finančního poradenství jako např. bezplatné konzultace s finančními odborníky, snížené vstupní poplatky u investic, zpracování administrativy v rámci finančních produktů, zpracování finančního plánu pro kupujícího apod.
 5. Kupující je povinen si pro službu „Online přehled sjednané dokumentace“ zřídit e-mail s doménou gmail.com nebo jiný e-mail, který má přístup k uložišti google.com – „Google Drive“. „Rodinou“ se při zvolené variantě klientského balíčku „Standart rodina“ nebo „Premium rodina“ rozumí fyzické osoby, které spolu s Kupujícím trvale žijí v jedné domácnosti a společně uhrazují náklady na své potřeby.

 

SMLOUVA

 

Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky dle vlastního posouzení –typ služby, výše ceny, náklady na dopravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne.

Kupující může využívat smlouvy ve vybraném klientském balíčku od chvíle, kdy platba za služby dorazí na účet prodávajícího a prodávající se zavazuje k poskytnutí těchto služeb od téhož dne.

Kupující může využívat služby ode dne přijetí příslušné hrazené částky za služby. Závazek je uzavírán na dobu neurčitou a trvá minimálně jeden rok od data zakoupení služby.

 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením smlouvy zejména v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu služby nebo v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele služeb. Nastane-li tato situace, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody na dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny za služby, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

ÚHRADA CENY A ZPŮSOB DODÁNÍ

 

Úhradu je nutno provést:

Faktura vystavená na základě smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

 

Platba proběhne bankovním převodem – na webu skrze objednávkový a fakturační systém FAPI .

 

Služba je dodána XXX/ způsob dodání služby je uveden na webu www.financnirodina.cz.

 

POPIS SLUŽBY - FINANČNÍ PLÁN

 

FINANČNÍ PLÁN: Jedná se o dokument, který je vypracován na základě předaných informací od kupujícího o jeho finančních zdrojích a cílech. Dokument má výstup ve formátu PDF a Google tabulek. Po objednávce a první úhradě služby je kupující kontaktován prodávajícím pro domluvu termínu finanční mapy. Prodávající si vyhrazuje právo započít plnění služby finančním plánem. Finanční plán má dvě fáze zpracování: 1) finanční mapu (sběr dat od kupujícího pro vypracování) - skrze videohovor, 2) prezentaci plánu (prezentace již vytvořeného finančního plánu kupujícímu) - osobně nebo skrze videohovor.

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB OBSAŽENÝCH V KLIENTSKÝCH BALÍČCÍCH

 

 1.  PŘÍSTUP DO AKADEMIE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: Kupujícímu jsou vygenerovány přihlašovací údaje na registrovanou e-mailovou adresu do portálu financnirodina.cz/akademie.
 2. ZPRÁVY O DĚNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH: Kupujícímu jsou přes registrovanou e-mailovou adresu pravidelně (minimálně jednou ročně) zasílány informace o aktuální situaci z oblasti finančního trhu. Pomocí výročních zpráv je kupujícímu vysvětlena situace ohledně případných ekonomických změn a změn finančních produktů. Kupující má možnost se více informovat o obsahu těchto zpráv u zástupců prodávajícího.
 3. VSTUPY NA HERNÍ VEČERY A WORKSHOPY FINANČNÍ SVOBODY: Kupující má možnost se zúčastnit akcí "herní večer" a "workshop" (dále jen HV a W) zdarma. HV a W probíhají pravidelně, minimálně však jednou ročně na předem daných místech. Kupující se o HV a W může dozvědět skrze newsletter FINANČNÍ SVOBODY zaslaný e-mail nebo pak na stránkách financnisvoboda.cz/vzdalavaci akce nebo sociálních sítích (Facebook). HV a W jsou akce, kde mají účastníci možnost zahrát si hru "Finanční svoboda". Kupující má možnost se HV a W zúčastnit, pokud řádně a včasně nahlásí svou účast pořadateli (skrze přihlašovací formulář pro danou událost).
 4. AKTUALIZACE FINANČNÍHO PLÁNU: V daném časovém horizontu dle zvoleného balíčku služeb (v případě Standard varianty jednou za 2 roky, v případě Premium varianty kdykoli v průběhu roku) může kupující kontaktovat prodávajícího a sjednat si telefonickou schůzku, při které kupující znovu poskytne prodávajícímu důležité informace pro aktualizaci finančního plánu kupujícího. Po poskytnutí informací se kupující a zástupce prodávajícího domluví na osobní schůzce (případně schůzce formou videohovoru přes aplikaci Google Meet). Na základě výstupu k finančnímu plánu je kupujícímu navržena úprava produktového portfolia a dalších kroků týkající se finanční situace kupujícího.
 5. ZPRACOVÁNÍ ADMINISTRATIVY: Kupujícímu je touto službou zabezpečena veškerá příprava změnových formulářů, výpovědí smluv, apod. souvisejících s jeho produktovým portfoliem a také i v případě, kdy produkt nesjednával prodávající. Prodávající není povinen hradit náklady spojené s poštovným.
 6. PŘEHLED SMLUV ONLINE: Kupující má k dispozici na online uložišti (Google Drive) možnost nahlédnutí do veškeré dokumentace, která byla sjednána přes zprostředkovatele, tedy prodávajícího, nebo kterou předal prodávajícímu pro aktivní správu sjednané dokumentace (viz bod 12. - Průběžná kontrola smluv a produktů). Na uložišti má kupující k náhledu také výstup z finančního plánu. Uložiště je zabezpečeno s přístupem pouze pro prodávajícího a kupujícího (případně členy klientského balíčku "Premium rodina" nebo "Standard rodina").
 7. VSTUPNÍ POPLATEK U INVESTIC: Dle zvoleného balíčku služeb bude kupujícímu stržen vstupní poplatek v uvedené procentuální výši (pro klientský balíček "Premium" snížení o 40%, tedy 3% vstupní poplatek, pro klientský balíček "Standard" snížení o 20%, tedy 4% vstupní poplatek) pro investice akciových podílových fondů u společnosti Conseq. Snížený vstupní poplatek je kupujícímu zaručen v případě sjednávání nové investiční smlouvy u společnosti Conseq. Jestliže má kupující již zprostředkovanou investiční smlouvu u společnosti Conseq se vstupním poplatkem standardní výše, kdy je vstupní poplatek na dané smlouvě definován jako předplacený vstupní poplatek, prodávající se nezavazuje ke změně vstupního poplatku. V případě, že kupující vstupuje do služby klientský balíček s již sjednanou investiční smlouvou Conseq, která je nastavena na jednorázové platby (vstupní poplatky se tedy strhávají z každé zaslané částky), prodávající se zavazuje ke snížení tohoto poplatku nejpozději do 30 dnů od předání všech potřebných informací o dané investiční smlouvě. V případě, že je daná smlouva vedena pod jiným zprostředkovatelem, je nutné pro tuto smlouvu nejdříve změnit zprostředkovatele na prodávajícího. Pokud s tímto kupující nebude souhlasit, prodávající není povinen vstupní poplatek snížit.
 8. KONZULTACE S FINANČNÍMI ODBORNÍKY: Kupující má možnost konzultovat své finanční záležitosti s finančními odborníky prodávajícího ve všední dny od 9:00 do 17:00. Prodávající si vyhrazuje možnost při odkladných záležitostech domluvit si s kupujícím konzultaci v jiném termínu. Kupujícímu je garantována odbornost konzultanta v dané problematice. Kupující má možnost využívat tyto konzultace v neomezeném množství, zpravidla však v průběhu jednoho roku jednou týdně.
 9. ROČNÍ ZHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE: Po jednom roce od zakoupení služby "Klientský balíčků" je kupující kontaktován prodávajícím pro dohodnutí termínu "Roční zhodnocení spolupráce", které následně proběhne v dohodnutém termínu schůzka, která proběhne v případě "Klientského balíčku" "Premium" osobně, v případě "Standard" formou videohovoru (skrze aplikaci Google Meet).
 10. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA SMLUV A PRODUKTŮ (pouze pro klienty "Premium"): Kupujícímu je zabezpečena pravidelná kontrola smluv v době jejich výročí. Pokud bude prodávajícím vyhodnoceno, že je na trhu vhodnější řešení zabezpečení kupujícího, je prodávajícím kontaktován a je mu předložena k posouzení daná nabídka úpravy stávajícího portfolia. Tuto službu může iniciovat nejpozději 2 měsíce před výročím dané smlouvy přímo i kupující. Tato služba se týká také smluv, které jsou sjednány mimo zprostředkování prodávajícího - elektronicky zaslaných dokumentů (tyto dokumenty musí být předány řádně prodávajícímu nejpozději 3 měsíce před daným výročím smlouvy).

 

ROZPOR SE SMLOUVOU

 

V případě, že poskytnutá služba není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu službu poskytl tak, aby odpovídala smlouvě; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny služby nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před poskytnutím služby o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne poskytnutí služby, se považuje za rozpor existující již při jejím poskytnutí, pokud to neodporuje povaze služby nebo pokud se neprokáže opak.

 

PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s § 1829 OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy. V takovém případě kupující spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné po dohodě kupujícího s prodávajícím vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

Kupující odstoupí od smlouvy vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek, a který odešle:

 1. poštou na adresu sídla prodávajícího nebo
 2. e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

 

Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí byly poskytnuty služby dle smlouvy), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Na cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením služeb (náklady na dopravu).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1829 OZ od smluv, vymezených v § 1837 OZ, tedy zejména, pokud již byly poskytnuty služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO UKONČIT SMLOUVU

 

Prodávající je oprávněn vypovědět smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a to kdykoli a bez uvedení důvodu. Vypoví-li prodávající smlouvu v případě, kdy má kupující službu zaplacenu předem na dobu jednoho roku, je prodávající povinen kupujícímu odpovídající část ceny za služby vrátit.

Prodávající je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět okamžitě bez výpovědní lhůty, pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou ceny za služby.

Po jednom roce využívání služby je kupující oprávněn vypovědět smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a to bez uvedení důvodu. Vypoví-li kupující smlouvu v případě, kdy má kupující službu zaplacenou předem na dobu jednoho roku, je prodávající povinen kupujícímu odpovídající část ceny za služby vrátit.

Vypoví-li kupující službu v průběhu prvního roku využívání služby, platí, že smlouva zaniká uplynutím jednoho roku od data zakoupení služby.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Oznámení reklamace je možné podat telefonicky a e-mailem osobám, které jsou uvedeny na webových stránkách, nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. V reklamaci musí být jasně uvedeno, jaké služby jsou reklamovány a z jakého důvodu.

Klientské balíčky mají charakter služby, proto nelze tuto službu hmotně dopravit na adresu uvedenou Kupujícím. Reklamaci nelze uplatnit za předpokladu, že jsou poskytované služby řádně poskytovány dle popisu daných služeb. Kupující bude informován o vyřízení reklamace primárně e-mailem, popř. písemně poštou nebo telefonicky.

Kupující také může odstoupit od smlouvy s nárokem vrácení poměrné uhrazené částky za reklamovanou službu, je-li mu uznána reklamace za tuto službu.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Při objednávce služby má kupující možnost pročíst si údaje a informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování prodávajícím.

Přístup na webové stránky prodávajícího může být z jeho strany podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Kupující vyplněním a zasláním objednávky zboží bere na vědomí, že budou zpracovány všechny poskytnuté osobní údaje po dobu 2 let (v případě prodloužené záruky – po tuto dobu) od převzetí plnění v rozsahu objednávky pro účely plnění smlouvy a dále pro účely plnění záruky za vady.

Zasláním objednávky kupující dále bere na vědomí, že prodávající zpracuje osobní údaje v rozsahu objednávky pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb prodávajícího, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje kupujícího pro marketingové účely jsou zpracovávány po dobu maximálně 10 let, avšak může být kdykoli ze strany kupujícího vznesena námitka proti zpracování na adrese info@financnisvoboda.cz.

Dle právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, prodávající tímto výslovně informuje, že kupující má právo být informován o zpracování svých údajů, právo k přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále právo na výmaz osobních údajů, na omezení jejich zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. V případě, že prodávající zpracovává nepřesné osobní údaje nebo má-li kupující jiné pochybnosti týkající se narušení jeho soukromí a osobního života či výše uvedeného zákona, může požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li prodávající této žádosti, má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že souhlasí s výší ceny za objednané služby včetně případných expedičních a dopravních nákladů a s obchodními podmínkami. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2019

 

SOUBORY COOKIES A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

 

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Nápověda k blokování cookies:

 

ÚČEL POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

 

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme , kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely sledování Vašich preferencí jako návštěvníků našich webových stránek.

Na našich stránkách využíváme soubory cookies následujících služeb:

AdWords, Google Analytics, Facebook

 

Formulář Odstoupení od kupní smlouvy